Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-04-15T16:15:31+00:00

WoonTotaal-Academy Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met WoonTotaal-Academy betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen en andere vormen hiervan, hierna te noemen ‘cursus’.In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘cursus’: opleidingen, trainingen, modules, workshops, themadagen, projectdagen, advies, consultancy, implementatie en andere vormen van kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn door WoonTotaal-Academy opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de in art. 1 genoemde activiteiten.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en WoonTotaal-Academy, tenzij opdrachtgever en WoonTotaal-Academy afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opvolgende overeenkomsten voortvloeiend uit een eerdere overeenkomst tussen partijen. Ook als de toepasselijkheid niet uitdrukkelijk opnieuw is overeengekomen. Van “opvolgende overeenkomsten’ is in ieder geval sprake in geval van het verrichten van meerwerk of vervolgopdrachten.Eenzijdig door opdrachtgever aan WoonTotaal-Academy van toepassing verklaarde inkoop/leveringsvoorwaarden worden door WoonTotaal-Academy op geen enkele wijze geaccepteerd.

2.1 Begrippen
Deelnemer
Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.

Opdrachtgever
Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus.

Open netwerk
Een cursus, georganiseerd door WoonTotaal-Academy , open voor iedereen die daaraan wil deelnemen.

Incompany
Een cursus, georganiseerd door  WoonTotaal-Academy in opdracht van de opdrachtgever, met een besloten karakter waarbij deelnemers worden uitgenodigd door de opdrachtgever.

Overige overeenkomsten
Alle overige overeenkomsten van opdracht door WoonTotaal-Academy schriftelijk aanvaard.

Startdatum
De eerste bijeenkomst van de cursus.

Cursusprijs
De prijs van de cursus als vermeld op de WoonTotaal-Academy website, of vastgelegd in een door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.

Test
Beoordeling van kennis/vaardigheden gedurende cursus, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de lesstof door de deelnemer in de praktijk kan worden gebruikt.

Toets
Beoordeling van kennis/vaardigheden zoals opgedaan tijdens de cursus, gevolgd door een certificaat.

Examen
Beoordeling van kennis/vaardigheden na een cursus of opleiding, waarbij een diploma kan worden behaald.

Annuleren
De schriftelijke opzegging van de cursus door deelnemer, opdrachtgever of WoonTotaal-Academy.

2.2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen WoonTotaal-Academy en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier, de door  en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door WoonTotaal-Academy  aan de opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.

3. Uitvoering 
WoonTotaal-Academy is gerechtigd om:

▪ de cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen en/of om reden van kwalitatieve verbetering.

▪ de indeling van de cursus wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

▪ bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan telefonisch of schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

▪ het aantal bijeenkomsten van een cursus te reduceren, waarbij de inhoud en prijs hetzelfde blijft.

4. Examens, toets en test
4.1 Examen
Indien er op een cursus een of meer examens volgen, dan is hierop automatisch het daarvoor geldende examenreglement van de examinerende instelling van toepassing.

Deelnemers aan een examen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte aanmelding voor deze examens, tenzij anders vermeld op de WoonTotaal-Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

De kosten van de examens zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de WoonTotaal-Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

4.2 Toets
Indien er een of meer toetsen onderdeel uitmaken van de cursus dan staat dit vermeld op de WoonTotaal-Academy website of in schriftelijk bevestiging met de opdrachtgever.

De kosten van de toetsen zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de WoonTotaal-Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

4.3 Test
Testen kunnen onderdeel uitmaken van een WoonTotaal-Academy cursus. Deze testen zijn bedoeld om de voortgang van de ontwikkeling van de deelnemer te meten. Aan de resultaten van de testen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De kosten van de testen zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de WoonTotaal-Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

 1. Locaties, faciliteiten en catering
  De locaties, faciliteiten en catering waarvan WoonTotaal-Academy gebruik maakt ten behoeve van de uitvoering van haar cursussen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgekozen. WoonTotaal-Academy is echter niet aansprakelijk voor deze locaties, faciliteiten en catering.De kosten van de locaties, faciliteiten en catering zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de WoonTotaal-Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

  Cursusprijzen
  5.1 Geldigheidsduur
  De vermelde cursusprijzen van WoonTotaal-Academy zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.

  5.2 Vermelding
  De geldende cursusprijzen van WoonTotaal-Academy staan vermeld op de WoonTotaal-Academy website of zijn schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

  5.3 Overige kosten
  Alle cursusprijzen van WoonTotaal-Academy zijn inclusief alle op de betreffende cursus van toepassing zijnde en benodigde (les)materialen, practica, locatiekosten, cateringkosten, examenkosten, toets- en test kosten, tenzij anders vermeld op de WoonTotaal-Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

  5.4 Btw
  Alle WoonTotaal-Academy prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief.

  5.5 Prijswijzigingen
  ▪ WoonTotaal-Academy is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van reden aan te passen. Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen WoonTotaal-Academy en opdrachtgever blijven echter de overeengekomen prijzen van toepassing, met uitzondering van die prijsverhogingen die zijn gebaseerd op nationale- en internationale wetgeving en/of de implementatie ervan.
  ▪ Indien en voor zover de termijn tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering meer dan drie maanden betreft, en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever.

  5.6 Incompany
  ▪ Offertes zijn van toepassing met betrekking tot het van start gaan van onze prestatie in enig kalenderjaar. Van start gaan in het opvolgende kalenderjaar betekent dat de prijzen voor dat nieuwe kalenderjaar van toepassing zijn.
  ▪ Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn inclusief organisatie, planning, begeleiding, opleidings- en trainingsmateriaal, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.
  ▪ Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn in euro’s en zijn exclusief het daarvoor geldende btw-tarief, tenzij in de offerte/opdrachtbevestiging anders is vermeld.
  ▪ Alle kosten m.b.t. locatie en verblijfkosten van de deelnemer zijn niet opgenomen in onze offertes/opdrachtbevestigingen, tenzij expliciet vermeld. Op verzoek kan  WoonTotaal-Academy hiervoor een kostenraming maken. Alle kosten m.b.t. locatie en verblijf van de deelnemers worden op basis van nacalculatie netto doorberekend.
  ▪ Eventuele verblijfkosten van de freelance trainer(s) worden alleen in overleg met de opdrachtgever gemaakt en netto aan de opdrachtgever doorberekend.
  ▪ WoonTotaal-Academy zal starten met de voorbereidingen van het opleidingstraject na ontvangst van de, door de opdrachtgever getekende, schriftelijke opdrachtbevestiging. De in de opdrachtbevestiging genoemde levertermijn gaat pas in op de dag van ontvangst van de bovengenoemde opdrachtbevestiging, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.

  6. Betaling
  6.1 Algemeen
  Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal WoonTotaal-Academy overgaan tot facturering. WoonTotaal-Academy  factureert ook voor derden die zij voor de uitvoering van de cursus inschakelt, tenzij anders vermeld op de WoonTotaal-Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.
  ▪ WoonTotaal-Academy hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld.
  ▪ Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
  ▪ Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.
  ▪ De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door WoonTotaal-Academy worden verbroken. WoonTotaal-Academy is in dat geval gerechtigd de totale cursusprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen

  6.2 Betaaltermijn open netwerk
  ▪ Bij niet-tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van WoonTotaal-Academy worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van WoonTotaal-Academy niet.

  6.3 Betaaltermijn incompany
  ▪ Na ontvangst van de, door de opdrachtgever getekende, opdrachtbevestiging zal 50% van de te verwachten opdrachtkosten worden gefactureerd. Bij aanvang van het opleidingstraject zal de resterende 50% van de te verwachten opdrachtkosten gefactureerd worden.
  ▪ Opdrachten tot een bedrag van € 10.000,= worden ineens gefactureerd en wel 30 dagen voor aanvang van de startdatum. Na afloop van het incompany traject zal er een verrekening van meer-/minderwerk plaatsvinden.
  ▪ Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever kan WoonTotaal-Academy besluiten tot het terstond, tijdelijk en/of definitief, staken van de uitvoering.

  7. Annuleren en vervanging
  7.1 Algemeen
  ▪ Annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel, ontvangsttijdstip van email en fax geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van WoonTotaal-Academy . De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

7.2 Open netwerk
▪ Bij annulering tot uiterlijk 2 weken voor de startdatum zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn is het totale cursusbedrag verschuldigd. Onder annulering wordt mede verstaan die situatie waarin de deelnemer/opdrachtgever deelname aan de cursus wil uitstellen tot een volgend startmoment.
▪ Bij annulering voor de geplande startdatum heeft de deelnemer/opdrachtgever het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de cursus in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de door WoonTotaal-Academy gestelde opleidings- of ervaringseisen en deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt. Vervanging na de derde bijeenkomst van de cursus is niet meer toegestaan.

7.3 Incompany
Een incompany opdracht kan uit een of meer cursussen, dagdelen of dagen bestaan. Van annulering is sprake wanneer de geplande en overeengekomen bijeenkomst(en) door de opdrachtgever niet worden nagekomen. Onder annulering wordt ook verstaan die situatie waarin de opdrachtgever de cursus wil uitstellen.

Bij een geheel of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever zijn de navolgende annuleringskosten onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar:
▪ Annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus: 50% van de totale opdrachtkosten
▪ Annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus: 25% van de totale opdrachtkosten
▪ Annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus: de aantoonbaar gemaakte kosten, waaronder de in de offerte omschreven organisatie- en ontwikkelingskosten.

Zodra WoonTotaal-Academy en de opdrachtgever onderling een datum hebben afgesproken waarop een onderdeel van de dienstverlening zal plaatsvinden is dit onderdeel ingeroosterd en zal WoonTotaal-Academy hiervoor capaciteit ter beschikking houden voor de opdrachtgever. Indien dit onderdeel uitgesteld wordt door de opdrachtgever, dan is WoonTotaal-Academy gerechtigd deze activiteit te factureren.

8. Copyright
Van het door WoonTotaal-Academy verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WoonTotaal-Academy . Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheid
WoonTotaal-Academy heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van WTA is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van WoonTotaal-Academy beperkt tot het bedrag dat WoonTotaal-Academy  voor de betreffende cursus/training in rekening heeft gebracht.

In het geval dat WoonTotaal-Academy aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van  WoonTotaal-Academy veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. De fout van WTA kan uitsluitend gelegen zijn in de taken die redelijkerwijs binnen de opdracht aan WoonTotaal-Academy vallen. Gevolgschade (waaronder inkomsten en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

Voor fouten van door WoonTotaal-Academy ingeschakelde derden of ondergeschikten van WoonTotaal-Academy is WoonTotaal-Academy alleen aansprakelijk indien WoonTotaal-Academy bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.

WoonTotaal-Academy is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WoonTotaal-Academy geen invloed kan uitoefenen en waardoor WoonTotaal-Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekte van trainers, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor van WoonTotaal-Academy, de opdrachtgever of bij de door WoonTotaal-Academy ingeschakelde externe partij, niet beschikken over voldoende of juiste gegevens te verstrekken door de opdrachtgever, onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.

Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen één jaar, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

10. Persoonsregistratie
Namen en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van WoonTotaal-Academy en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten en aangewend voor marketingactiviteiten van WoonTotaal-Academy. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Indien de betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

11. Klachten
Klachten met betrekking tot de overeengekomen cursussen en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de activiteit plaatsvond (of consultancy is afgerond) aan de directie van WoonTotaal-Academy kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient per aangetekende post te worden gezonden aan:

WoonTotaal-Academy
T.a.v. Directie

Platinastraat 5

2718SZ Zoetermeer

Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht bevonden klacht kan opdrachtgever recht hebben op aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag.

12. Recht en geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem.